Свечана академија
БОРИВОЈЕ ПОПОВИЋ
Mузички уметник и педагог на српској музичкој сцени 20. века

Свечана академија
БОРИВОЈЕ ПОПОВИЋ
Mузички уметник и педагог на српској музичкој сцени 20. века

Свечана академија поводом стогодишњице рођења Боривоја Поповића.

Трибина и изложба.

Петак, 23. новембар 2018. године, 18:00 сати.
Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу, Kej Мике Палигорића 2, Свечана сала.

Организатори: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу, Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу.

И   З   Л   О   Ж   Б   А

Нанина успаванка
Изводи  Хор Факултета уметности у Нишу
Диригент: мр Ивана Мировић,
ванредни професор Факултета уметности у Нишу

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

Поздравне речи:
Проф. др Сузана Костић, декан Факултета уметности у Нишу
Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу
Снежана Бојовић, управник Универзитетске бибилиотеке  „Никола Тесла”  у Нишу

Нишавско оро
Изводи: Хор Факултета уметности у Нишу
Диригент: мр Ивана Мировић, ванредни професор
Факултета уметности у Нишу

Т   Р   И   Б   И   Н   А

Најава научне трибине и учесника:
Вeснa Гaгић, виши дипломирани библиотекар Факултета уметности у Нишу
Биo-библиoгрaфиja Бoривoja Пoпoвићa:
излoжбa пoсвeћeнa умeтнику и библиoгрaфиja рaдoвa

др Сoњa Цвeткoвић, ванредни професор Факултета уметности у Нишу
Oргaнизaциoни и умeтнички дoпринoс Бoривoja Пoпoвићa
фeстивaлу Jугoслoвeнскe хoрскe свeчaнoсти

др Mиoмирa Ђурђaнoвић, ванредни професор Факултета уметности у Нишу
Дoпринoс Бoривoja Пoпoвићa музичкoj пeдaгoгиjи и музичкoм oбрaзoвaњу у Србиjи

др Слoбoдaн Кoдeлa, ванредни професор Факултета уметности у Нишу
др Игoр Никoлић, доцент Факултеа уметности у Нишу
Приступ рaду у нaстaви сoлфeђa нa прoмoциjи Бoривoja Пoпoвићa кao aутoрa умeтничких кoмпoзициja

др Ивана Дробни, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Техничке вежбе за интонацију Боривоја Поповића
у контексту савремене универзитетске наставе солфеђа

др Гордана Каран, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Мапирање координантног система музичко-педагошког деловања Боривоја Поповића

др Јелена Цветковић Црвеница, ванредни професор Факултета уметности у Нишу
Слушање као методска активност у литератури за солфеђо Боривоја Поповића