Историјат

Историјат

Историјат

Огранак САНУ у Нишу основан је 16. септембра 2016. године, а конституисан 04. новембра 2016. године, чиме је престао са радом Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, основан 1990. године, и обезбеђен органски прелазак на нови, виши организациони ниво и нове облике рада и стандарде предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу. Оснивањем Огранка постиже се ширење и снажење духа и мисије САНУ у југоисточној Србији, и даје неопходан замах унапређивању научних истраживања и уметничкогa стваралаштва од виталног интереса за друштвени, економски, културни развој овога дела наше земље, без кога нема равномерног и успешног развитка Републике Србије. Огранак има Извршни одбор и Скупштину на којима се у највећој мери аутономно одлучује о плану и програму рада.