Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20
Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу
.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић.
Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић.

Понедељак, 28. септембар 2020. године, 10:30 сати.
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III.

Други састанак тима пројекта Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (О-25-20, координатор: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, руководилац: проф. др Марина Јањић) одржан је у понедељак, 28. септембра 2020), како би се размотрили остварени резултати, методолошке специфичности и проблеми теренских истраживања у посебним условима пандемије C-19, и разменила истраживачка искуства.

Најпре је проф. др Марина Јањић, руководилац пројекта, дала уводне напомене о корпусу истраживања, који би требало да чине записи различитих облика јавне комуникације у Нишу, начињени бележењем директног разговора са испитаницима или преузимањем са медија, а ради прављења слике актуалне језичке ситуације у условима промена изазваних пандемијом – и то из свих лингвистичких перспектива. Затим је описала и илустровала низ препрека и тешкоћа са којима се сусрећу истраживачи на овом пројекту, и  предочила основне податке о снимљеном аудио-материјалу, његовој транскрипцији и предстојећим анализама, и обелоданила планове у вези са теренским радом у овом годишњем циклусу, као и у вези са организовањем једног научног скупа на којем би били изложени резултати истраживања, и који би након тога били публиковани у домаћим и међународним часописима. Потом су сарадници на пројекту ближе одредили своје предстојеће пројектне задатке у области фонетике, фонологије и прозодије, морфологије, творбе речи и синтаксе, као и у области дијахроније, тј. историје језика.

Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, координатор пројекта, коментарисао је и оцењивао делове извештаја о количини прикупљене грађе, обиму и репрезентативности испитаника-казивача, динамици даљег рада, и дао препоруке у погледу неопходности редовних размена истраживачких искустава и резултата на чешћим периодичним састанцима тима, у погледу проширивања круга испитаника, и отворио неке могућности публиковања истраживачких налаза итд.

На крају је академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка, подсетио руководиоца и чланове тима на предстојећу обавезу израде годишњег извештаја о раду на пројекту као и плана и програма рада за наредну календарску годину.