Јавно предавање: проф. др Софија Милорадовић Вода у српској народној религији и традицији и у речницима из призренско-тимочке дијалекатске зоне – између животворног и уништитељског

Јавно предавање: проф. др Софија Милорадовић Вода у српској народној религији и традицији и у речницима из призренско-тимочке дијалекатске зоне – између животворног и уништитељског

Јавно предавање
Проф. др Софија Милорадовић
Вода у српској народној религији и традицији и у речницима из призренско-тимочке дијалекатске зоне – између животворног и уништитељског

Уторак, 17. мај 2022. године, 12.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 17. маја 2022. године одржано је јавно предавање проф. др Софије Милорадовић, директора Института за српски језик САНУ, под насловом Вода у српској народној религији и традицији и у речницима из призренско-тимочке дијалекатске зоне – између животворног и уништитељског.

Најпре је дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, поздравио присутне и представио гошћу, а потом – уз изразе захвалности – истакао најважније моменте из постојеће и планиране сарадње Огранка и Института у области дијалектолошких истраживања, као и помоћ коју Институт пружа Огранку.

Проф. др Софија Милорадовић исказала је велику захвалност, као и задовољство, због пружене прилике да у Огранку говори о води у верској традицији и у народној религији Срба, као и о значајном месту које вода заузима у обичајима и веровањима нашег народа. После уводног обраћања, речено је да ће предавање бити пропраћено изразима, изрекама, пословицама, поређењима, клетвама и сл. из српских народних говора у којима је вода – кључна реч. Изворе за ово предавање чинили су одабрани дијалекатски речници из призренско-тимочке дијалекатске области (25 библиографских јединица, од чега 15 дијалекатских речника, 7 допуна претходно објављених дијалекатских речника и 4 специјалистичке студије). Предавање је конципирано на тези да се подједнако и у народним веровањима и у народном изражавању огледају како насушна потреба човекова за водом и благотворност воде, тако и необуздани страх и готово потпуна немоћ коју човек осећа пред надолазећом воденом стихијом или пред немогућношћу да овлада силином воденог тока.

Проф. Милорадовић је одабраним примерима богато илустровала своје излагање о симболици воде у нашој народној религији и у народним обичајима, а посебно лексемама и фразеологизмима из призренско-тимочких говора.

Значај воде, између осталог, огледа се и у семантичко-деривационом потенцијалу речи вода, што потврђују наведени семантичко-творбени низови (од врста сочног воћа, преко посуда за воду, до зоонима и митолошких бића која живе у води), као и издвојени примери из српских дијалекатских речника са релативно богатом суфиксалном деривацијом од основа вода и воден(и). У даљем току излагања проф. Милорадовић је нагласила да лексички садржај именице вода није ограничен само на ову лексему и изведенице од ње настале него се проширује и на јединице сложеније структуре – на сложенице са водом као саставном речи. Било је, између осталог,  говора и о „воденици”, и о „водици”, о пејоративима и аугментативима за воду, и све то уз стално истицање амбивалентности присутне у поимању својстава и улоге воде. Стога је, на крају овог научно заснованог и занимљивог, а и веома добро посећеног предавања, подвучен значај који лексема вода има у српској традицији, култури и лингвистици – и то у посвудашњој  бинарној опозицији двају принципа – животворног и уништитељског.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |